Výstavy

Suburbanizace.cz ...bydlím v satelitním městečku.

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze  pořádala od 6. června 2008 do 30. září 2008 výstavu s názvem Suburbanizace.cz  ...bydlím v satelitním městečku.  Výstava byla věnovaná geografickému výzkumu významného fenoménu v současném rozvoji metropolitních regionů v České republice - suburbanizaci. Výstavba satelitních městeček a komerčních areálů v zázemí českých měst mění dosavadní vztahy mezi městy a jejich zázemím a rozmanitým způsobem ovlivňuje krajinu i společnost urbanizovaných území v České republice.

Záštitu nad výstavou převzal děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.  a hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Satelit: Jak se žije v paneláku naležato, Zástavba "polyká" úrodná pole, Jak se rozlézáme, Obce mají parazity: to jsou jen některé z novinových titulků článků, které pojednávají o novém fenoménu suburbanizace: rozsáhlé výstavbě rodinných domků za hranicemi velkých měst. Zájem novinářů a dlouhé diskuze pod jejich internetovými příspěvky dokumentují, jak moc se tento jev dotýká české společnosti. Výzkum pražských geografů potvrzuje množství problémů souvisejících s novou výstavbou, ale vyvrací také řadu mýtů o životě v satelitních městečkách. Výstava ukazuje, že novinové titulky o zelených vdovách, panelácích naležato, sídelní kaši a podnikatelském baroku často neplatí.

Geografové z  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnili několik výzkumů věnovaných rozmanitým aspektům suburbánního procesu v České republice. Hlavní pozornost přitom byla věnována rozvoji v zázemí Prahy a dalších velkých českých měst. Mezi výzkumnými tématy bylo mapování rozmístění a forem bytové výstavby, analýzy migrace z měst do zázemí, sledování životního stylu a každodennosti suburbánních obyvatel, dopady suburbanizace na dopravu, změny využití země a dopady na životní prostředí metropolitních regionů. Výsledky výzkumu jsou na výstavě prezentovány ve formě 20 posterů, multimediální prezentace a výběru knih domácí i zahraniční produkce. Texty, fotografie, knihy a prezentace jsou doplněny grafikou a komiksy Šárky Zahálkové.

U příležitosti výstavy bude na vernisáži slavnostně pokřtěna publikace Suburbanizace.cz, která byla vytvořena s cílem předat výsledky rozsáhlé výzkumné činnosti všem aktérům suburbánního rozvoje. Spuštěn bude i nový webový portál www.suburbanizace.cz určený pro informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice satelitních městeček v širších souvislostech.

Výstava je součástí projektu Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních dopadů na životní prostředí, který je financován Resortním programem Ministerstva životního prostředí. Na projektu spolupracují vědečtí pracovníci a postgraduální studenti tří kateder Geografické sekce, kteří při studiu suburbanizace uplatňují vědecké přístupy sociální geografie, fyzické geografie a kartografie. Vedoucími řešitelského kolektivu jsou RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (*1971) a RNDr. Jana Temelová, Ph.D. (*1977) z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Podrobné informace o výstavě Vám poskytne Mgr. Petra Puldová, (e-mail puldova@natur.cuni.cz, telefon:  +420 221 995 500)

[Seznam posterů]

Náhled pozvánky