Organizační řád Geografické knihovny Univerzity Karlovy v Praze,
Přírodovědecké fakulty

I. Úvodní ustanovení

 1. Geografická knihovna (dále GK) je podle Organizačního řádu PřF UK účelovým zařízením geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále PřF UK).
 2. GK je opatřením rektora č. 21/2002 součástí knihoven Univerzity Karlovy v Praze společně evidovaných na MK ČR.
 3. GK je v souladu s Knihovním zákonem 257/2001 Sb., §13 specializovanou knihovnou
 4. Sídlem GK je Albertov 6, Praha 2, 128 43.

II.  Činnost a služby

 1. Základním úkolem pracoviště je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje, realizovaných PřF UK v Praze.
 2. GK je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti.
 3. Výpůjční a doplňkové služby realizuje v souladu s Výpůjčním řádem PřF UK.
 4. GK zejména:
  1. vede evidenci knižního fondu a provádí jeho pravidelné revize v souladu s Knihovním zákonem 257/2001 Sb.,
  2. zabezpečuje akviziční, katalogizační a výpůjční činnost,
  3. zajišťuje pořádání a ochranu knihovního fondu před odcizením, poškozením a nepříznivými vlivy prostředí, popř. jeho digitalizaci,
  4. spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie, při zpracování souborného katalogu a souboru autorit,
  5. zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové bibliografie a databáze,
  6. ve spolupráci s Národní knihovnou plní funkci centra meziknihovních služeb v oblasti své specializace,
  7. vytváří a spravuje vlastní webové stránky s oborovými informačními zdroji,
  8. pořádá pravidelné exkurze a školení pro uživatele,
  9. propaguje výsledky vědy a výzkumu PřF UK,
  10. spolupracuje s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

III.  Řízení a organizace

 1. GK je řízena vedoucím, jehož jmenuje a odvolává děkan UK PřF.
 2. Vedoucí zodpovídá za řízení, rozvoj a vnější vztahy proděkanovi geografické sekce.

 

Tento organizační řád je platný a účinný ode dne 1. ledna 2010