Obecně o získávání dokumentů

Získávání dokumentů v Knihovně geografie probíhá třemi formami, a to nákupem, darem  a výměnou s jinými univerzitami.

Koupě

Při koupi knih z veřejných prostředků, jako je grant nebo výzkumný záměr, se stávají knihy majetkem Univerzity Karlovy, viz Grantový řád Univerzity Karlovy v Praze, čl. 6, odst. 10. Knihy nakoupené z grantů geografické sekce tedy náleží Knihovně geografie.
Dokumenty si mohou zájemci zakoupit sami, popř. mohou využít služeb Knihovny geografie. Zahraniční knihy je možno objednávat mimo jiné i u našich dodavatelů: Starman Bohemia, INTES.
Po zakoupení knih z veřejných prostředků je nutné je nechat zaevidovat v Knihovně geografie, viz záložka Evidence.

Mimo výzkumných záměrů a grantů zaměstnanců geografické sekce PřF UK jsou knihy kupovány také z vlastních prostředků knihovny.

Dary

Knihovna získává dokumenty také formou darů, které tvoří nezanedbatelnou část fondu knihovny. Mezi dárce patří pedagogové, studenti a instituce.

Výměna

Knihy jsou získávány výměnou za časopis Acta Universitatis Carolinae - Geographica zejména se zahraničními univerzitami.