Sdílené síťové disky


 Po přihlášení na učebnách/studovnách se připojují následující disky:

písmeno
účel
oprávnění
UNC cesta
číst zápis měnit/mazat
P
doménový kořen DFS aneb "datový rozcestník"
(Popis jednotlivých odkazů obsahuje soubor P:\popis odkazů.txt)
All - -
\\prfuk\root
J
domovský adresář vyučujícího nebo zaměstnance CIT pouze vlastník
\\prfuk\root\Home\uživ.jméno
dom.adresář studenta geografického oboru - kvóta 400 MB pouze vlastník
\\prfuk\root\HomeG\uživ.jméno
dom.adresář studenta negeogr.oboru - kvóta 200 MB pouze vlastník
\\prfuk\root\Home_AL\uživ.jméno
\\prfuk\root\Home_MZ\uživ.jméno
S
software pro výuku
All - -
\\prfuk\root\Software
T prostor pro dočasné uložení dat, bez garance, promazáván
(bez kvót, dáno zbývajícím místem na serverovém disku)
All All c,v cokoli
s vlastní data
\\prfuk\root\Temp
V data pro výuku vystavována vyučujícími
All v v vlastní data
\\prfuk\root\Vyuka
All - všichni, c - CIT, s - studenti, v - vyučující
UNC cesta slouží k připojení síťové jednotky odkudkoli v rámci fakulty.

 

Sdílený disk P: (\\prfuk\root)

Lze ho považovat za jakýsi datový "rozcestník", odkud se lze dostat do všech míst, ke kterým má uživatel oprávnění. Další disky jsou pro snazší práci pouze mapovány na některé odkazy v "rozcestníku", jak je vidět z předchozí tabulky. Účel většiny adresářů/odkazů v rozcestníku zhrnuje následující tabulka:
 

název
účel
Home
domovské adresáře vyučujících + CIT
Home_AL
domovské adresáře studentů negeografických oborů
Home_MZ
HomeG domovské adresáře studentů geografických oborů
LMS_Praha_2005 Veřejná geografická data
Software software pro výuku
Swk softwarová knihovna
Školení složka pro potřeby občasných školení na učebnách
Temp prostor pro dočasné uložení dat, promazáván
Výuka data pro výuku vystavována vyučujícími

Jednoduchým postupem je v rámci fakultní sítě možné připojit doménový kořen nebo jeho libovolný podadresář i na počítačích mimo doménu PRFUK.

 

Sdílený disk J: (domovský adresář)

Domovské adresáře jsou dostupné i přes disk P a některou ze složek začínající "Home" v závislosti na typu uživtele, případně i prvním písmenu uživ.jména uživatele v případě studenta negeografického oboru (A-L, M-Z).

Domovský adresář vzniká automaticky při vzniku účtu, kromě administrátora systému je přístupný výhradně jeho vlastníkovi a studenti nemohou přístupová práva k domovskému adresáři měnit.

Kvóty domovských adresářů (max.objem dat, který systém povolí uložit):

Adresář "Dokumenty" na pracovních stanicích je po přihlášení automaticky přesměrován do kořene domovského adresáře.


Sdílený disk S: (Software)

Disk slouží zejména pro síťové instalace software a s ním souvisejících dat a dokumentace.

 

Sdílený disk T: (Temp)

Disk je určen pro výměnu dat mezi uživateli. Není určen pro dlouhodobé uložení uživatelských dat (K tomu slouží domovský adresář "J:") a pro data, která nepotřebujete sdílet s ostatními uživateli (využijte lokální disk "D:", příp. C:\Temp). Při potřebě diskového prostoru jsou data na tomto disku promazávána a nelze se tedy spoléhat na to, že zde uložená data naleznete i v budoucnosti.

 

Sdílený disk V: (Výuka)

Disk je určen pro ukládání dat potřebných pro výuku. Na tento disk mají až na výjimku popsanou dále právo zápisu pouze vyučující, kteří zde mohou studentům zveřejňovat potřebná data v podadresářích pojmenovaných pro přehled např. příjmením vyučujícího nebo názvem předmětu.

Ostatní uživatelé mají oprávnění pouze ke čtení. Proto je nutné soubory v případě potřeby jejich změn zkopírovat do místa, kde má uživatel oprávnění na změny a zápis. Může použít domovský adresář J: nebo v případě značné velikosti souborů (stovky MB a více) lokální disk D:\ nebo C:\temp, čímž se výrazně zrychlí práce v síti. Po skončení práce tato data z lokálního disku odstraňte, výsledné soubory si pak můžete uchovat ve svém dom. adresáři.

Pokud budete pořebovat studentům umožnit zápis dat za účelem následné kontroly z Vaší strany (odevzdávání výsledků různých cvičení, úloh apod.), můžete využít následující jednoduchý postup:

Zřízení adresáře pro zápis na disku V: Výuka
  1. V kořeni disku V: vytvořte adresář (pokud ho tam již nemáte) pojmenovaný např. Vaším jménem či názvem předmětu.
  2. V kořeni tohoto adresáře vytvořte další adresář, jehož jméno bude začínat znakem "zavináč", tedy např. "@Úlohy", "@Podatelna" apod. a pokud plánujete i do něj umístit nějaká data, zatím tak nečiňte a ponechte jej prázdný.
  3. Nejpozději do 15 minut od vzniku takového adresáře systém automaticky provede následující změny:

    • Odstraní adresáři znak @ a "ozávorkuje" ho hranatými závorkami (vznikne adresář "[Úlohy]", "[Podatelna]").
    Upraví oprávnění adresáře tak, že v něm bude moci student vytvářet soubory i adresáře, svá data zde bude moci modifikovat i mazat, avšak data kohokoli jiného mu nebudou přístupná (Uvidí jen jméno cizího souboru či adresáře, ale jakýkoli pokus o prohlédnutí či zkopírování dat selže.).

U bodu 2) je důležité dodržet umístění adresáře se zavináčem v kořeni, protože v jakékoli jiné hloubce systém výskyt takovýchto adresářů nekontroluje. Pokud tedy např. místo adresáře "V:\Novák\@Úlohy" vytvoříte adresář "V:\Novák\Cvičení\@Úlohy" (o úroveň hlouběji) nebo jen "V:\@Úlohy" (o úroveň výše), pak k popsaným změnám nedojde !

Oprávnění ke čtení i změnám v tomto celém adresáři bude mít výhradně jen ten vyučující, který adresář vytvořil. Případná další úprava oprávnění adresáře nebo změna jeho jména ze strany vyučujícího je samozřejmě možná. Pokud již takový "odevzdávací" adresář nechcete používat, jednoduše ho smažte.

 

Zálohování

Pravidelně zálohována jsou data ve všech domovských adresářích a disky V a S.