Řád počítačové studovny

Řád počítačové učebny

Centrum informačních technologií (dále jen CIT) pověřené správou fakultních počítačových učeben (dále jen učebny) vydává tento řád jako doplněk Opatření děkana č. 5/2012 - K zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty (pro přístup k dokumentu je nutné se přihlásit k portálu) a každý uživatel počítačové učebny je povinen jej dodržovat.

Hlavním úkolem učebny je zajištění výuky výpočetní techniky a souvisejících předmětů. Jakékoliv jiné využití učebny musí povolit ředitel CIT, v případě komerčního využití je nutný ještě souhlas vedení fakulty (děkan, tajemník, příslušný proděkan).
 

Práva a povinnosti uživatelů

 • Pro práci na učebně musí mít každý uživatel zřízený účet na učebnovém serveru. Účet si uživatel může zřídit na "Počítačové studovně A6" v době k tomu určené.
 • Mimo hodin rozvrhované výuky nelze učebnu využívat pro samostatnou práci.
 • Používat výpočetní techniku mohou jen osoby znalé práce na osobním počítači. Uživatel je povinen dodržovat obecně platné zásady při práci s počítači. Uživatel nesmí měnit konfiguraci instalovaného softwaru, hardwarového zapojení jednotlivých zařízení, dotýkat se obrazovek monitorů.
 • Uživatel má právo používat všechny instalované programy.
 • Uživatel může použít vlastní diskety až po prověření na výskyt virů.
 • Na učebně je zakázáno konzumování potravin a nápojů.
 • Hrubé narušení řádu učebny, zejména poškozování hardwaru, změny v konfiguračních souborech a instalovaném softwaru může mít za následek zákaz přístupu uživateli na učebnu.
 • Závady zjištěné při práci na počítači je uživatel povinen neprodleně nahlásit vyučujícímu/správci učebny.
 • Každý uživatel je hmotně zodpovědný za škody, které v učebně způsobí.

 

Hana Losertová
správce učeben


 

Řád počítačové studovny

Centrum informačních technologií ( dále jen CIT) pověřené správou fakultní počítačové studovny (dále jen studovna) vydává tento řád jako doplněk Opatření děkana č. 5/2012 - K zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty (pro přístup k dokumentu je nutné se přihlásit k portálu) a každý uživatel počítačové studovny je povinen jej dodržovat.

Hlavním úkolem studovny je zajištění celodenního přístupu k výpočetní technice studentům i zaměstnancům fakulty.
 

Práva a povinnosti uživatelů

 • Na studovně jsou vyhrazeny "Hodiny pro fakultní veřejnost" (dále jen HPV), kdy ji uživatel může využívat k vlastní samostatné práci. Rozvrhy HPV jsou vyvěšeny na dveřích učebny, nástěnkách CIT a zveřejněny na webu učeben (http:///ucebny.natur.cuni.cz). Mimo HPV nelze studovnu využívat pro samostatnou práci.
 • Používat výpočetní techniku mohou jen osoby znalé práce na osobním počítači. Uživatel je povinen dodržovat obecně platné zásady při práci s počítači. Uživatel nesmí měnit konfiguraci instalovaného softwaru, hardwarového zapojení jednotlivých zařízení, dotýkat se obrazovek monitorů.
 • Uživatel má právo používat všechny instalované programy.
 • Uživatel může použít vlastní CD, flash disky a diskety. Před použitím vlastních medií je povinen provést antivirovou kontrolu.
 • Na studovně je zakázáno konzumování potravin a nápojů.
 • Hrubé narušení řádu studovny, zejména poškozování hardwaru, změny v konfiguračních souborech a instalovaném softwaru může mít za následek zákaz přístupu uživateli na studovnu.
 • Závady zjištěné při práci na počítači je uživatel povinen neprodleně nahlásit správci studovny.
 • Každý uživatel je hmotně zodpovědný za škody, které na studovně způsobí.
 • Každý uživatel má právo si nechat vytisknout své dokumenty, poplatky za tisk jsou uvedené v ceníku.
 • Uživatel má právo si zřídit účet pro přístup na počítačové učebny a účet na poštovním serveru.
 • Zvířatům je vstup na studovnu zakázán.
 • Hraní her je na počítačové studovně zakázáno.
 • Vícenásobné přihlášení je na studovnách zakázáno, porušení tohoto zákazu může vést k zákazu vstupu na studovny.
 • Použití účtu jiné osoby je hrubým porušením zásad a povede k dočasnému zákazu vstupu na studovny, případně dalším postihům.

Režim práce na studovně

 • Pro práci na počítačové studovně musí mít každý uživatel zřízen účet na učebnovém serveru.
 • V době HPV je na studovně přítomen pracovník CIT, který zodpovídá za provoz studovny (tzv. správce) a každý uživatel je povinen řídit se jeho pokyny.
 • Správce dle svých možností poskytuje konzultace pro práci se základním SW.
 • Na studovně je stanovena 1 hodina nebo 3 hodiny na práci jednoho uživatele. Po vypršení této doby je uživatel povinen uvolnit PC pro dalšího zájemce.
 • Neuposlechnutí pokynů k uvolnění PC může vést k zákazu vstupu do prostor Počítačových studoven.

Hana Losertová
správce učeben