Závazné pokyny pro vyučující


Centrum informačních technologií spravuje 2 počítačové učebny (Albertov 6 (PUA), Viničná 7 (B5)). Na těchto počítačových učebnách (dále jen učebnách) je zaveden jednotný režim provozu a všichni vyučující jsou povinni se řídit následujícími pokyny. Informace ohledně instalace a aktualizace sw platí i pro počítačové studovny, kde jej mohoou mít studenti dostupný pro svou samostatnou práci.

 • Před zahájením semestru si vyzvednout klíče od příslušné učebny u správce učeben.
 • Aktivovat lektorský účet na učebnovém serveru, který je nezbytný pro práci na počítačové učebně. Aktivace účtu se provádí na Počítačové studovně Albertov 6 (věž) nebo na sekretariátu CIT, Albertov 6, suterén u pí. Losertové (1045) a p. Škvora (1011).
 • Aktivace testovacích (pomocných) účtů pro vyučující probíhá také na počítačové studovně Albertov 6 (Věž) (Tímto účtem se můžete přihlásit a příhlášený počítač poskytnout studentu, který nemá dostupný svůj účet.)
 • Vyučující jsou povinni se seznámit s materiálem o učebnách ucebny.natur.cuni.cz
 • Obnova SW na učebnách a studovnách se provádí v době letních prázdnin.
 • Každý rok je do 31.7. třeba zaslat požadavky na instalovaný sw. Rozlišujeme mezi licencovaným sw a volně (zdarma) dostupným.
 • Požadavky na licencovaný SW budou realizovány pouze na základě písemného požadavku (viz formulář na webu učeben), který musí vyučující dodat nejpozději do 31.7. daného roku. Podáním žádosti žadatel přebírá plnou odpovědnost za licence k požadovanému software.
 • Požadavky na volně dostupný SW je třeba doručit správci učeben emailem. Pokud správce nepošle výzvu k zaslaní těchto požadavků, zašlete je sami na ucebny@natur.cuni.cz
 • Nejpozději jeden týden před začátkem semestru si překontrolovat funkčnost potřebného softwaru k výuce, případné závady nahlásit neprodleně tak, aby mohly být do začátku výuky odstraněny.
 • Rezervace učeben na zkouškové období se provádějí pomocí SISu (rozvrháři, tajemnící kateder).
 • Po skončení semestru je vyučující povinen do 14 dnů vrátit klíče od příslušné učebny správci učeben. Pokud si vyučující rezervuje na učebně zkoušení, je možno klíče vrátit do 14 dnů po ukončení zkoušení.
 • Před zahájením a po ukončení výuky si vždy zkontrolovat inventář učebny. Zjištěné závady je povinen zaslat na email správce učeben (e-mail: ucebny@natur.cuni.cz).
 • Při psaní na magnetické tabuli používat pouze originální fixy.
 • Na pracovišti lektora má každý vyučující k dispozici pomůcky pro výuku (fixy, stěrka, ovladače k datovému projektoru, klimatizaci).
 • Před odchodem z učebny vypnout počítače, zavřít okna, zhasnout světla a řádně zamknout učebnu.
 • Vyučující jako uživatelé výpočetní techniky na fakultě jsou povinni se řídit příkazem děkana č. 9/98, tj. řádně se seznámit s dokumenty: "Zásady práce pro provozování a používání výpočetní techniky na PřF UK, Řád počítačové učebny" a dodržovat pokyny z nich vyplývající.
 • Počítačové učebny není možné užívat bez předchozí rezervace v SISu.


V Praze 10.7.2013
Hana Losertová, správce učeben

Rezervace počítačových učeben


Po přechodu na SIS je potřeba si veškeré rezervace počítačových učeben (na výuku, semináře, konference, zkoušení)
zajišťovat přes příslušné rozvrháře nebo přes tajemníka katedry, který má přístup do SIS a může příslušné hodiny v rozvrhu rezervovat.

Klíče od počítačových učeben vydává CIT pouze vyučujícím, jejichž předmět je uveden v rozvrhu.
Toto platí pouze pro učebny Albertov 6 (PUA) a Viničná 7, u učeben Z3, K1, K2 zůstává vydávání klíčů v režii geografické sekce.

 

Software bude na počítačové učebny instalován pouze na základě řádně vyplněného dále uvedeného formuláře, který bude bude dodán CITu ve stanoveném termínu.

Žádost o instalaci software
na poč.učebny/studovny ve správě CIT


Žádosti pro školní rok 20013/2014 budou přijímány do 31.7.2013, po tomto termínu již nemohou být bez předchozí dohody akceptovány. Pokud není možné stáhnout instalační soubory prostřednictvím poč.sítě, je nezbytné dodat i instalační média.
 

Předinstalovaný software (v roce 2013/2014)
 • operační systém Windows 7 CZ
 • Microsoft Office CZ
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Google Chrome

 • A dále aktuální verze:
 • Adobe Reader
 • Java
 • Gimp
 • Python
 • R
 • správce souborů Servant Salamander
   
Freeware

Pro instalaci volně šiřitelného a použitelného software stačí zaslat na adresu správce požadavek s názvem software a adresou, ze které lze stáhnout instalační soubory.
 

Licencovaný software

Pro instalaci komerčního software na poč.učebny/studovny je nutné vyplnit níže uvedený formulář, který prosím po vytištění a potvrzení vedoucím pracoviště zašlete fakultní poštou k rukám Marka Míky do CIT nebo osobně doručen na Albertov 6, suterén, dveře č.S33 nebo S02.

Podáním žádosti o instalaci žadatel přebírá plnou odpovědnost za existenci příslušných licencí !


 Jméno vyučujícího
 Jméno vedoucího katedry 
 Název software
 Doba instalace
školní rok 2013/2014
zimní semestr
letní semestr
jiný termín (uveden v poznámce)
 Místa instalace

všechna PC ve všech místnostech
= nejsnadnější případ pro správce
učebna Albertov 6 (max.22 PC+lektorský)
počet PC:
učebna Viničná 7 (max.18 PC+lektorský)
počet PC:
studovna Albertov 6-Věž (max.25 PC)
počet PC:
studovna Viničná 7 - biol.knihovna (max.19 PC)
počet PC:

Kontaktní osoba
Jméno a příjmení
Telefon (linka)
E-mail

Poznámka